مشاور اطلاعات و تحصیل در فرانسه

این وبلاگ با هدف ارائه اطلاعات لازم به کاربران متقاضی ادامه تحصیل در فرانسه و بلژیک و در صورت نیاز ارائه مشاوره های تحصیلی حضوری ایجاد شده است.

ادامه تحصیل در دوره های دکترای پزشکی و دندانپزشکی در فرانسه
ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٢٧   کلمات کلیدی: پزشکی عمومی ،دندانپزشکی ،فرانسه ،تخصص پزشکی


مقررات دوره های پزشکی ، دندانپزشکی وداروسازی براساس متون تدوین شده توسط وزارت بهداشت ووزارت آموزش هستند. درپایان سال اول برای هر دانشگاه ظرفیت پذیرش مشخص می شود ، تعداد دانشجویان خارجی نیزبه صورت در صدی از این ظرفیت است. این دوره ها در دانشگاهها یی ارائه می شوند که واحدهای آموزشی آن تحت عنوان مرکزبیمارستانی دانشگاهی (
CHU ) گردآمده اند.
برنامه آموزشی آنها مشتمل بر سه سیکل است وبه همان صورت سامان گرفته است: درپایان سال اول سیکل اول برای انتخاب شاخه تخصصی کنکور برگزار می گردد.

دوره های دکترای پزشکی ، دندانپزشکی وداروسازی

پزشکی

برای اخذ مدرک دولتی پزشکی عمومی 9 سال وبرای تخصص پزشکی 10 یا 11 سال تحصیل دانشگاه الزامی است.
-سیکل اول (PCEM ) در 2 سال. پس از موفقیت در کنکور ( مشترک برای پزشکی ودندانپزشکی ) ، در پایان سال اول ارائه می شود . کنکور برای پزشکی ودندانپزشکی مشترک است.
-سیکل دوم (DCEM ) در4 سال داوطلبان را برای اخذ مدرک سنتز بالینی ودرمانی آماده می کند.
-سیکل سوم : دوره residanat ( معادل انترنی در ایران ) که دانشجوپس از سیکل دوم مستقیماً به آن وارد می شود. در مدت دوسال ونیم مدرک پزشکی عمومی را دریافت می کند. به دنبال این دوره ، پزشکان عمومی می توانند یک یا دوسال دوره های توانایی پزشکی راکه دوره های تخصصی هستند بگذرانند.( آلر گولو لوژی ، آنتریولوژی ، طب سالمندان ، پزشکی سالمندان ، حوادث و....)
-دوره تخصصی پزشکی در 4 یا 5 سال است که پس ازکنکور دانشجورا به دوره تخصصی پزشکی راهنما می شود.
( 9رشته تخصصی درکنکورپیشنهاد می شود: تخصصهای جراحی ، تخصصهای پزشکی داخلی ، طب کار ، بهداشت عمومی ، زیست شناسی پزشکی ، روانکاوی ، بیهوشی ،  جراحی ، اطفال ، زنان وزایمان).